198 West 21th Street, NY
กฎหมาย ไลฟ์สไตล์

ลูกหนี้รู้ไว้ เจ้าหนี้สามารถอายัดเงินเดือนลูกหนี้ได้เท่าไร

เชื่อว่า คนวัยทำงานหลายคนที่ประสบปัญหากับการ เป็นหนี้บัตรเครดิต ที่อำนวยความสะดวกในการจับจ่าย รูดปื๊ด รูดปื๊ด ง่ายยย แต่หืดขึ้นคอตอนจะจ่ายหนี้บัตรนี่สิ แล้วรู้ไหมว่า หากผิดชำระหนี้ จนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อดำเนินตามกฏหมาย เป็นหนี้บัตรเครดิตเท่าไหร่ถึงโดนฟ้อง เจ้าหนี้บัตรเครดิตสามารถอายัดเงินได้เท่าไร 

หลายคนที่มักจะไม่รู้ เพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูล และมักจะโดนอายัดเงินเดือน จนแทบจะไม่มีเหลือให้ใช้ และต้องกดบัตรอื่นมาใช้ หรือหาหยิบยืมจากที่อื่นมาใช้ หมุนวนไม่จบสิ้น เงินต้นไม่มีวันหมด หากเงินดอกยังคงทบไปเรื่อย ๆ อาจทำให้บางคนเกิดความเครียดจนไม่รู้วิธีจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการมีหนี้สินล้นตัว จนกลายเป็นสาเหตุความสูญเสียตามมาในที่สุด เราจะมาบอกความลับว่า เจ้าหนี้บัตรเครดิตสามารถอายัดเงินได้เท่าไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกหนี้บัตรทั้งหลายจะต้องรู้เท่าทัน เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบ และสามารถวางระบบเพื่อจัดการรายจ่ายให้ดี 

กฏหมายอายัดเงินเดือนล่าสุดได้ระบุไว้ชัดเจนว่า  หากเงินเดือน 20,000 บาท หรือเงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท เจ้าหนี้ไม่สามารถอายัดเงินเดือนคุณได้ โดยบังคับห้ามมีการอายัดเงินเดือนลูกหนี้ ยกเว้นเสียแต่ลูกหนี้จะยินยอมชดใช้ให้เอง 

เนื่องจากราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 ระบุลูกหนี้เงินเดือนไม่เกิน 2 หมื่นบาท บังคับคดีอายัดเงินเดือนไม่ได้ จากเดิมที่เคยบังคับใช้ 10,000 บาท ตามมาตรา302 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 ด้าน กรมบังคับคดี แจ้งปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน หลังจากที่มีการใช้ข้อกฏหายเดิมมานานกว่า 20 ปี  

การเปลี่ยนและระบุเงินไม่เกิน 2 หมื่นบาทนี้ เพื่อกันไว้ให้สำหรับลูกหนี้ได้ใช้ดำรงชีพ ไม่ใช่เพื่อใช้หนี้อื่น ๆ แต่ถ้าเงินเดือนเกิน 2 หมื่นบาท เจ้าหนี้จะสามารถอายัดเงินส่วนเกินได้ โดยจะต้องคงเงินไว้ให้ลูกหนี้ใน 2 หมื่นบาท เช่น เงินเดือนลูกหนี้ 25,000 บาท เจ้าหนี้สามารถอายัดเงินเดือนได้ 5,000 บาท เป็นต้น เพื่อเว้นวงเงิน 2 หมื่นบาทแรก จากเดิมกำหนดว่า 10,000 บาทแรก ที่เจ้าหนี้ไม่สามารพอายัดได้ มีการเปลี่ยนวงเงินเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้นนั่นเอง 

เจ้าหนี้สามารถอายัดเงินเดือนเราได้หรือไม่

แม้ว่าการบังคับคดีกฏหมายใหม่จะระบุวงเงิน 2 หมื่นแรกที่เจ้าหนี้ไม่สามารถอายัดได้ แต่เจ้าหนี้จะไปยึดในส่วนของค่าโอที โบนัส เงินสงเคราะห์ เงินตอบแทนการออกจากงาน เงินฝากในธนาคาร เงินปันผลที่ลูกหนี้ได้รับ เช่น ค่าเช่าต่าง ๆ ที่ลูกหนี้ได้รับ หรือในส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ ตามดุลพินิจของศาลแทน แต่จะไม่สามารถอายัดได้ทั้งหมด จะต้องเหลือเงินให้ลูกหนี้ใช้ด้วย 

  • เงินเดือน ในกฏหมายเก่าจะสามารถอายัดไม่เกิน 30% ของรายรับรวมกันทั้งหมดของเดือนนั้น ๆ ที่ได้รับ ไม่ใช่คิดจากฐานเงินเดือนอย่างเดียว ส่วนกฏหมายใหม่จะคิด 30% ของอัตราเงินเดือนก่อนหักรายจ่าย และต้องมีเงินเหลือให้ลูกหนี้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20,000 บาท (ซึ่งใน 2 หมื่นบาทนี้ ลูกหนี้อาจถูกหักค่าประกันสังคม ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ อาจเหลือเงินใช้สุทธิประมาณ 15,000 บาท / เดือน) 
  • เงินโบนัส อายัดไม่เกิน 50% ของเงินที่ได้รับ  
  • เงินเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน อายัดไม่เกิน 30% ของเงินที่ได้รับ 
  • เงินตอบแทนกรณีออกจากงาน อายัดได้ แต่ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 300,000 บาท 

ขอลดหย่อนเงินที่ถูกหักได้หรือไม่

ลูกหนี้สามารถขอทำเรื่องลดหย่อนการอายัดเงินเดือน โดยเขียนคำร้องที่กรมบังคับคดี เพื่อบรรเทาควาเดือดร้อนจากการดำรงชีพในแต่ละเดือนได้ แต่จะไม่สามารถร้องขอทำการลดหย่อนอายัดเงินประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือนได้เลย อาทิ 

  • เงินชดเชยจากการออกจากงานที่ไม่มีความผิด เช่น นายจ้างจ่ายเงินชดเชยให้ออกจากงาน 1 ล้านบาท จะโดนอายัดทั้งหมด ไม่สามารถร้องขอลดหย่อนได้  
  • เงินโบนัส (เงินโบนัสประจำปี โบนัสทุก 6 เดือน หรือ เงินปันผลกำไรบริษัท ฯลฯ) จะโดนอายัด 50% หรือครึ่งหนึ่งของวงเงินทั้งหมด โดยไม่สามารถขอลดอายัดได้ 
  • ค่าคอมมิชชั่น ซึ่งเป็นลักษณะผลกำไรที่ได้รับเป็นประจำทุกเดือน ถือว่าเป็นรายรับประจำเดือนเช่นกัน จึงสามารถทำการขอลดหย่อนอายัดได้

แต่ในกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลด้วยว่าจะสามารถลดหย่อนได้หรือไม่ แต่จะให้ดี หากมีหนี้ก็พยายามชำระหนี้ให้ถูกต้องตามกำหนดจะดีกว่า จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดำเนินเรื่องเอกสารและการดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ต้องติด Blacklist เครดิตบูโร และการมีประวัติการชำระหนี้ดี ก็จะง่ายต่อการยื่นเรื่องธุรกรรมการเงินในด้านอื่น ๆ มากกว่าเครดิตเสีย แต่ถ้าเกิดปัญหาที่จำเป็นจริง ๆ ก็ควรศึกษาข้อมูลและมีความรู้ติดตัวไว้ดีกว่าค่ะ